Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Beetsterzwaog

Plaetst op 17 feberwaori 2024.

Ik zat vandemorgen al om half negen in de auto en bin naor Beetsterzwaog reden. Daor he’k de hiele dag mit boeken op een hobbymark in dörpshuus De Buorskip staon. We hadden daor vandaege niet al te vule vlocht op ‘e kooi, dat he’k daor wel es beter mitmaekt. Mar ik hebbe toch nog wel wat boeken verkocht. Annie Brandsma kocht mien laeste boek Naozoemerlaand. Zi’j woont now in Beetsterzwaog, mar vroeger zat ze mit mi’j in de eerste klasse van de ulo in Wolvege. Zi’j zat an de raemkaant naost Jannie Hooltman. Ik zie ze zo weer zitten. Dat is now 65 jaor leden. Wie hadde doe daenken kund dat zi’j laeter boeken van mi’j kopen zol. Dat zol doe onbestaonber leken hebben. Ik hebbe ok even genoeglik praot mit de buurvrouw van Tiny Koopman. Tiny zong vroeger de steerns van de locht in et Stellingwarver Harbargespul. Wat aorig allemaole. Verscheiden meensken zeden tegen me dat ze mien kollums in de kraante altied mit genoegen lezen en dat et mooi is dat poes Marja d’r soms in veurkomt. Doe ‘k thuuskwam he’k dat drekt tegen poes Marja zegd, mar die interesseerde et niet echt. Poes wol sebiet snupies van me hebben. Hieronder een foto die ‘k an ’t aende van de middag maekt hebbe van dörpshuus De Buorskip daor a’k de hiele dag ommeheisterd hebbe.


Moeder

Plaetst op 16 feberwaori 2024.

Vandemorgen om half zeuven wa’k klaor wakker en ik vernam da’k niet meer slaopen zol. Dat doe he’k tussen half zeuven en acht ure op bedde alle verhaelen rippeteerd die ‘k in et weekaende op ‘e Oosterstreek vertellen zal. En dan daenken die meensken dat et allemaole zomar gaot, et me allegeer zo makkelik ofgaot. Mar ze hebben waorlik gien idee hoevule tied et me kost. Mar zolange as ik dit nog doe, zal et goed gebeuren. Ik bin gien man van half wark.
Et is vandaege 115 jaor leden dat mien moeder geboren wodde. Vandaege 28 jaor leden was heur laeste verjaordag en dat hadden we beidend aenlik wel in de gaten. Doe mien moeder 78 was begon in wezen alle ellende mit de opperaosie in Zwolle veur angezichtspiene. Van die tied of mos ik d’r aenlik altied veur heur wezen. Dat weren negen lange en zwaore jaoren. Ik bin now 78 en wie is d’r aanst veur mi’j? Ik stao toch een betien moederziel allienig op disse wereld. Et is vandaege zodoende een konfronterende dag. Vleden haast he’k kleine tietelosies op et karkhof plaant. Ik hebbe vandaege zien dat ze mooi opkommen. Dat ze bluuien aanst grif ok hiel mooi.

Hieronder dan nog ien keer een foto die ‘k eregister op  ‘e Holterbarg maekt hebbe. Op ien van de mooie diorama’s daor is disse prachtige wolf te zien. Mag ik dat dier trouwens nog wel prachtig numen? Aj’ in de Stellingwarven wat aorigs over de wolf in de kraante schrieven kriej’ een bakstien verpakt in de Ni’je Ooststellingwarver deur de autorute. Oonze wereld wodt almar onbeschofter en onverdregeliker. Kaemerleden die mekeer veur van alles uutmaeken, boeren die midden op ‘e snelweg rotzooi in de braand stikken en aandere meensken in geveer brengen, meensken daor aj’ et niet mit iens binnen een stien deur de autorute gooien. In wat veur wereld leven we toch? Dit soort gedrag, et recht in eigen haand nemen, is uuteindelik biezunder schaedelik veur oonze vri’je demekraosie. En as dat allegeer gewoon wodt en we oons d’r onder daelegeven… Niet meer zeggen en schrieven durven wawwe vienen, omdawwe aanders bedreigd en intimideerd wodden… Dan dooft het licht, om Van Randwijk mar es an te haelen.


Opperaosies

Plaetst op 15 feberwaori 2024.

Vandemorgen he’k veur de Schrieversronte een deuze mit bestelde boeken naor boekhaandel Binnert Overdiep in Et Vene brocht. Zoks moet aenlik drekt daon wodden, dan kan et spul mar verkocht wodden. Daor gaot et ommes omme. Dat now is mien laeste boek Naozoemerlaand daor ok weer te koop. Vandemiddag he’k nog even een kollum naokeken en die doe verstuurd naor de kraante en ik hebbe verhaelen rippeteerd. En doe kree ‘k et ziekenhuus an de tillefoon om de daotums of te praoten veur mien beide staaropperaosies. Die zullen wezen op 14 meert en 4 april. Daornao he’k hiel wat ofbeld. Harry zal beide keren mit me henne. Ik hebbe ok alderhaande ofspraoken en optredens ofzegd en/of verplaetst. Wat toch een gedoe en geregel allemaole. Hieronder dan nog mar een foto die ‘k gister maekt hebbe in et Netuurmuseum Holterbarg. Een onderdiel van ien van de diorama’s.


Holterbarg

Plaetst op 14 feberwaori 2024.

Et was mal en ontiederig weer vandaege, mar we bin d’r toch mar een dag op uut west. We hebben et Netuurmuseum Holterbarg in Holten bekeken. As jonge van 19 he’k in de zoemer van 1965 mit Jelle, Jan en Thomas kampeerd op Twenhaarsveld in Holten en neffens mi’j bin we d’r doe ok west. Dat is dus 59 jaor leden. Doe hiette et grif nog van Museum Piet Bos. Want dat was de grondlegger van et prachtige museum mit schitterende diorama’s en allegeer opzette dieren, ok een protte voegels. D’r was ok een film te zien van hoe as een stienmatter opzet wodde. De keunst is dan om et leven d’r as et waore weer in te kriegen. Hiel arg mooi allemaole. Nao et museum hewwe in een resteraantien d’r tegenover een bakkien drinken mit een hiempien limoentaart had. We hebben vanaovend heerlik waarm eten had in resteraant Boszicht in Ni’jberkoop. Ie kriegen daor meer veur minder centen as bi’j Van der Valk en de kwaliteit is prima! Hieronder nog een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Dit is een klein pat van ien van de grote diorama’s.


Rippeteren

Plaetst op 13 feberwaori 2024.

Ik hebbe gister naor de Schrieversronte in Berkoop west om wat boeken op te haelen en daor stao ik de kommende zaoterdag mit op een hobbymark in dörpshuus De Buorskip in Beetsterzwaog. Ik stao daor ieder jaor een keer en zaoterdag zal et dus weer wezen. As jim in de buurt binnen, kommen jim mar langes. Ik hebbe mooi spul te koop veur een slieterspriesien. In et kommende weekaende he’k ok es weer een optreden. Ik mag verhaelen vertellen op ‘e Oosterstreek. Daor he’k in wel twintig jaor niet west te vertellen. Dit zal dan ok wel de laeste keer wezen. Ik bin al een peer daegen an de gang en rippeteer de verhaelen die ‘k daor dan vertellen zal.

Ik bin vandemorgen weer naor de man van de tillefoonwinkel in Berkoop west en hebbe dat Bluetooth-gedoe van de tillefoon haelen laoten. Et geft wat te vule last en te weinig lust. Et geluud is prachtig mar et geft een boel gedoe. A’k vertellen zal op ‘e Oosterstreek kan ‘k de tillefoon niet in de auto liggen laoten. Dat geft me niks. De tillefoonties kommen votdaolik op et heurapperaot te lane. Dan zo’k de tillefoon dus uutzetten moeten en laeter mit de kode weer anzetten. En ik kan op disse meniere ok nooit es een dag zonder heurapperaot ommeheisteren a’k allienig thuus bin. Want ja, dan heur ik de tillefoon niet. Wat een gedoe allemaole. Et is now dus weer zoas et eregister was.


Bluetooth

Plaetst op 12 feberwaori 2024.

Vandemorgen he’k weer naor Heurzorg Jerre in Et Vene west. Et ni’je heurapperaot, wa’k op proef hebbe, bevaalt me wel goed. Vandemorgen hebben ze nog wat tests daon en now za’k et nog vier weken uutperberen en dan moet de koop mar angaon. Jarmo zee laestdaegs tegen me dat ze bluetooth op mien tillefoon zetten mossen. Ik hadde gien idee wat dat percies was, mar ze hebben et vandemorgen inderdaod daon. A’k now beld wor op mien mobiele tillefoon heur ik dat drekt in mien heurapperaot en et geluud is fantastisch. Vule beter as zonder bluetooth. Mar… doe ‘k thuus was murk ik dat alle aandere geluden ok rechtstreeks naor mien heurapperaot gongen. De geluties die maekt wodden as d’r een appien of een mailtien komt of as d’r wat ofschreven wodt van mien baankrekening. Alles komt drekt in et heurapperaot en dat is allemachtige lastig. Wat een gepingel in en an de kop. Dat gebeurt dus ok as ik argens vertellen moet en dat moet dus niet. Ik bin drekt naor de man van de tillefoonwinkel in Berkoop gaon en die het al die aandere geluden uutzet. Ik heure now allienig nog a’k tillefoon kriege. Dat betekent wel da’k et heurapperaot altied in hebben moet. De rest heur ik now gelokkig niet meer, mar ik kan vanzels zo now en dan wel even kieken as d’r appies binnen en daor kan ‘k dan wel antwoord op geven. Et hoeft ok allemaole niet votdaolik. Wat toch een gedoe mit al dat mederne spul. Ik daenke dat et zo veurlopig et beste is. Et kan altied nog weer aanders.

Omda’k vandemorgen toch in Et Vene was he’k ok nog even bi’j Haarm en Jacob west. Ik hebbe d’r wat drinken kregen mit een sunderklaosmannegien d’r bi’j en we hebben genoeglik bi’jpraot. Ankem weke donderdag za’k d’r weer henne, want dan is Haarm jaorig.


Testamint fan de siel

Plaetst op 11 feberwaori 2024.

‘Testamint fan de siel’ is de titel van et laeste boek van Hylke Speerstra. Speerstra is ien van de grootste Friese schrievers en verhaelevertellers die nog niet zolange leden de Friese Anjer kreeg. ‘Testamint fan de siel’ is neffens Hylke Speerstra zien alderlaeste boek. Et is trouwens een prachtig boek, ik hebbe et indertied votdaolik lezen. Onder diezelde titel bin vier podcasts uutkommen. Op mien oolde komputer ha’k de eerste drieje al beluusterd, vandemiddag he’k de vierde en laeste beluusterd. De titels van de podcasts van nommer iene t/m viere bin: Ferhalen fertelle, Taal, De moaiste ferhalen en It lêste boek, en now? Hylke Speerstra is een geweldige verteller. Hi’j wodt in disse serie podcasts ondervraogd deur en is in gesprek mit Martine van der Steege van de Liwwadder Kraante. Over zien jeugd en oolderlik huus in Tjerkwerd, zien karrière as journalist, zien boeken en schrieveri’je, et Fries en de eigen identiteit, zien naosten, et oolder wodden en et kwietraeken van vrunden, et leven en de dood. Ik kan et jim anraoden en luuster vier keer een ure naor Hylke Speerstra. Hi’j nemt je hielemaole mit in et verhael van zien leven. Meensken die zels wel es wat perberen te schrieven moe’n zeker luusteren gaon naor disse grootmeester. Hier kuj’ wat van leren!


Oud, maar goud!

Plaetst op 10 feberwaori 2024.

Vandemiddag he’k naor aachterneve en iemker Piet an de Heirweg in Wolvege west om acht potten hunning op te haelen. Hunning is vanzels et lekkerste aj’ et rechtstreeks van de iemker kopen. Ik hebbe d’r een peer koppies thee mitdronken en we hebben even genoeglik bi’jpraot.

Doe halverwege december mien petret as ereburger onthuld wodde in et gemientehuus in Wolvege kree’k alderhaande mooie kedogies. Ik kreeg o.a. et boekien Oud, maar goud! van Tom Hay. Alderhaande grappen en citaoten over et oolder wodden. Dat komt dus wel van passe. Ik vertelle ien van die verhaelties hier even in et Stellingwarfs nao. Een dokter en sekstherapeut zegt dat hi’j an et lachen, glimken en glunderen van de meensken zien kan hoe vaeke as ze seks hebben. Hi’j het een zael mit 100 meensken veur him zitten. Bi’j 99 van die meensken het hi’j et votdaolik goed. En dan komt de honderdste an bod. Een ooldere man die glundert van oor tot oor. De dokter is d’r drekt uut en zegt: ‘Twie keer op een dag.’ Mar de man schuddet van nee. ‘Ien keer op een dag dan.’ De man schuddet weer van nee. ‘Twie keer in een weke’. Mar dat is ok niet goed. ‘Twie keer in een maond.’ Mar de man blift van nee schudden. Uuteindelik zegt de man van ja as de dokter zegt: ‘Ien keer in et jaor dan.’ Dat klopt dus. ‘Mar waoromme glunder ie dan toch zo?’ vragt de dokter. ‘Vanaovend is et zoveer,’ zegt de man.

 


Podcast

Plaetst op 9 feberwaori 2024.

Op 22 feberwaori zal Elizabeth Bergsma mi’j interviewen in de radiostudio van Odrie in Oosterwoolde over mien schrieveri’je en vertelderi’je. Et wodt een pergramme van een ure: drie kertier praoten en een kertier meziek. Et komt as podcast beschikber en die komt ok op dit webstee te staon. Bi’j de rebriek video’s op mien webstee staon twie videos’s van gedichten van mi’j. Ze bin een peer jaor leden maekt deur Pat van Boeckel. Mar op ‘e video van Mien oolde huus staot al een schoffien Sorry, this video does not exist. Lichtkaans dat et goenend al opvalen is. Ik hebbe Pat d’r over maild. Die was doe krek in Indonesië an et filmen, mar mailde me wel weeromme dat et gien technisch ongemak bi’j mi’j is. Et dee blieken dat d’r over de meziek die in die video te heuren was, gien rechten betaeld binnen. Dat zodoende is de boel dus blokkeerd. Pat zal nog es kieken as et oplost wodden kan. Et zol spietig wezen as dat niet kan. En dan ok nog een mooi bericht: in drie van mien elf ammarillen he’k al een mooie knoppe zitten. Ik hope dat d’r meer kommen en dat zal grif wel.


Sni’j

Plaetst op 8 feberwaori 2024.

Et is alderaekelikst weer: een halve graod boven nul en de hiele middag vaalt d’r al wat lichte sni’j. Et kan dus vanaovend ok nog wel es wat glisterig wodden. Deur de sni’j henne bin ‘k zokrek thuuskommen vanuut Sneek. Kammeraod Jelle viert vandaege zien 77ste verjaordag en dat hewwe vierd. Hi’j scharrelt zien leven laank al een goed jaor aachter mi’j an, ik vule zien hiete aosem bi’jtieden in de nekke. Mar ik hope dat hi’j me nog lange niet inhaelt. Ik blieve graeg nog een schoffien an de kop liggen. Ondaanks dat malle weer zit et veurjaor d’r toch echt an te kommen. In de tuun bluuien de sni’jklokkies en de toverhaezelneute staot d’r mooi geel bi’j.


« Veurige bladziede   Volgende bladziede »