Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Griet Nijenhuis-van der Wal

Plaetst op 10 meert 2023.
Op 6 meert is Griet Nijenhuis-van der Wal wegraekt. Ze zol op 16 juli 100 jaor wodden wezen. Mar mit zokke dingen hoolt de dood gien rekenschop. Ik bin vandemiddag naor de ofscheidsbi’jienkomst in de Ni’jhooltpaeïnger Nicolaaskarke west. Daornao was de begraffenis op et karkhof in de almar naor beneden kommende sni’j. En nao ofloop was d’r waarm drinken mit oranjegebak en kon de femilie kondeleerd wodden in oons mfc De Ni’je Stienze. D’r was beheurlik wat volk. Een protte veur iene die 99 jaor wodden is. In de karke kwam ik naost een vrouw te zitten die vreug as ik de schriever was. Zi’j was Hennie  Brunewoold. Ze woonden vroeger an de Boverweg. Ik wete nog dat ze winkelmaegien was in de bakkerswinkel van Siemen en Roelie Boterkooper. Ik wete ok nog dat Hennie en mien moeder op een keer dezelde jurk an hadden. Dat ik dat nog wete! Hennie is 90 jaor en woont in Zuudvene. Griet en heur man Kerst hebben jaorenlaank boerkt in heur boerderi’je an de Vriesburgerweg. Ik zat indertied jaorenlaank mit Griet in et bestuur van de koffiekonsertkemmissie, hier in Ni’jhooltpae. Mit Riekele de Boer, Sipke Heida en Margje Krikke. Ik bin now de ienigste van de vufe die nog in leven is. Zo gaon tied en leven veurbi’j. Die koffiekonserten weren twie keer in et jaor en altied een groot sukses. De foto hieronder is neumen op 11 april 1999. In dat jaor beston Ni’jhooltpae 600 jaor. Griet en ik prissenteerden doe et konsert in prachtige kleren as de kesteelheer en -vrouwe van de Friesburg of Liemburg. Die stienze ston in oolde tieden an de Vriesburgerweg, naost waor laeter de boerderi’je van Griet en Kerst was.


Buurtpoes

Plaetst op 9 meert 2023.
Ik hebbe vandemorgen boeken ophaeld bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Ik zal de kommende zaoterdag naemelik een dissien mit boeken bemannen op ‘e hobbymark in dörpshuus De Buorskip in Beetsterzwaog. Et zol verhipte aorig wezen a’k jim daor zien zol! Dan hebben jim die dag mitien een doel!
D’r staot wel es een foto van mien alderliefste poes Marja bi’j een dagboekstokkien. En et moet zegd wodden dat poes Marja een allemachtige knappe en mooie poes is. Niet alle poezen zien d’r zo goed uut. Ik kreeg een foto toestuurd van Johan en Gertie uut Almelo. Die hebben daor een buurtpoes die wel es op vesite komt en ze hebben die poes op petret zet. Disse katte het neffens Johan en Gertie et motto: Ik bin niet mooi, mar wel lief. Zie die onderlippe es… Mar och, wat maekt et ok uut. Asof alle meensken lieke mooi binnen! Grote lillikerds kun hatstikke lief wezen en mooie meensken bin bi’jtieden zo vals en gemien as ik weet niet hoe.


Rippeteren

Plaetst op 8 meert 2023.

Ik bin vandaege begonnen te rippeteren mit de verhaelen die ‘k ankem weke maendagmiddag vertellen zal in Broeksterwoolde. Et is en blift vervelend wark. Butendat he’k vandaege mien vertaeling van et Boekewekegedicht, aanders bin ik mit jow, votstuurd. En dan nog even over gister in Elburg. Ik bin lange jaoren leden mit Pieter (Jonker) in Elburg op vesite west bi’j Rients Gratama. Die woonde daor doe omdat hi’j lesgaf an de Kleinkeunst Akedemie in Amsterdam en kabberetpergrammes in et Nederlaans dee mit Gerard Cox. Dan is wat meer midden in et laand wonen makkeliker as boven in Frieslaand. We hebben daor doe een genoeglike middag bi’j Rients had. Hieronder nog een foto die ‘k gister maekt hebbe vanof de stadswallen. Dit is de Nicolaaskarke van Elburg. In 1397 gaf de bisschop van Utrecht, Fredericus van Blankenheim, toestemming om de karke te bouwen. Stief naost de karke bin ze doende en restereer een stok oolde stadsmure. Et aorige is dat Ni’jhooltpae ok een Nicolaaskarke het, mar die is ietsien kleinder.


Elburg

Plaetst op 7 meert 2023.
Een schoffien leden hewwe de Zaandverhaelen in Elburg bekeken. We bin doe niet in et mooie, oolde stattien west omdat et doe regende as de zee. Vandaege hewwe et oolde stattien dus wel bekeken. We hebben eerst wat drinken mit lekker gebak had in resteraant De Haas en vervolgens hewwe een stadskuier en een kuier over de stadswallen maekt. Elburg is een prachtig vestingstattien. Nao de kuier hewwe Museum Elburg bekeken, dat in et oolde Sunt Agnietenklooster zit. Wat een schitterend oold gebouw en wat een mooi museum. We hebben oons de ogen d’r uutkeken. Op een gegeven mement wawwe op een oorlogsschip en aj’ op een knoppe drokten, zat ie midden in de Slag bi’j de Doggersbaank. Allegeer kenonsschotten om oons henne, et oplochten van ontploffings, et kreunen en raozen van meensken. Prachtig! Haarm en ik hebben in een museum in Londen de Slag bi’j Trafalgar op die meniere al es mitmaekt. Dat is wel 45 jaor leden. Doe koj’ de kruutdaamp ok nog roeken, dat was in Elburg niet zo. We hebben vanaovend lekker waarm eten had bi’j Van der Valk in Wolvege. Et was vandaege gien mooi fotoweer, mar hieronder een foto die ‘k daor vandemiddag maekt hebbe. Stadsgezicht mit de Vischpoort, een oolde stadspoort uut et begin van de vuuftiende ieuw.


Vertaelen

Plaetst op 6 meert 2023.

Et thema van de Boekeweke van dit jaor is Ik ben alles. Tsead Bruinja schreef et Boekewekegedicht in et Nederlaans en et Fries. De titel is anders ben ik met jou/oars bin ik mei dy. Een mooi liefdesgedicht. Beide versies van et gedicht stonnen mit een interview mit Tsead in Trouw. Vandemorgen vreug hi’j me as ik et gedicht lichtkaans in et Stellingwarfs vertaelen wil en kan. Ik vien vertaelen in de regel slim drege, mar zal et wel perberen. Et gedicht past aenlik hiel goed bi’j mi’j en mien leven. Et zal dan ongetwiefeld Aanders bin ik mit jow wodden.

Naoda’k vandemiddag bosschoppen in Wolvege daon hebbe, bin ‘k naor Haarm en Jacob in Et Vene reden. Daor he’k Haarm asnog fielseteerd mit et vermeerderen van jaoren. Op zien verjaordag wa’k grieperig en dikke verkolen. Mar now he’k et inhaeld. Et was hiel genoeglik mit alderhaande lekkers. Ik kan now aanst wel mit een plakkien bolle minder toe.


De Landerijen

Plaetst op 5 meert 2023.
Vandemiddag moch ik in De Landerijen in Ooldemark vertellen veur een grote groep senioren. Ik was mar liefst vuuf keer eerder bi’j heur west te vertellen: in 1992, 2004, 2010, 2014 en 2017. Ik hebbe dus ok wel een peer verhaelen verteld die ‘k daor vuuftien of twintig jaor leden ok wel es verteld hebbe. Daor ontkoj’ niet an en dat kan ok best. Jan Smit zingt dezelde lieties ok wel es weer. Et vul goed in de smaek en ik hebbe een protte boeken verkocht. Aorig was et dat de wedeman van Aaltje Hof d’r ok was. Aaltje was de dochter van Sieger en Lutske en kwam uut Ni’jhooltpae. Ze woonde an dezelde weg daor as ik nog altied an wone. Aaltje en heur man he’k ok al es troffen doe ‘k op een keer op ‘e Kuunder was te vertellen. Ze woonden doe in Blaankenham. Heur man woont now in Stienwiekerwoold en Aaltje is d’r dus niet meer. Dat wus ik niet… Et was al mit al een mooie middag en ik bin nog een schoft bleven nao et vertellen, want doe gongen ze mit heerlike happies bi’jlanges! Hieronder een foto die ‘k vandemiddag van De Landerijen maekt hebbe. In et gebouw hebben ze meerdere ruumten die Stellingwarver naemen hebben. Dat is mooi!


Reboelie

Plaetst op 4 meert 2023.

Vandemiddag he’k warkoverleg had mit Ronald Westenberg. Hi’j is gemienteraodslid van West-Stellingwarf, mar ok fotograaf en dichter. En veur die laeste twie hoedaonigheden was hi’j hier. Op woensdagaovend 5 april gaot d’r wat moois gebeuren daor we allebeide bi’j betrokken binnen. Mar veerder hool ik dat nog even geheim. Et komt vanzels wel in et ni’js.

D’r is reboelie in et Drentse schrieverswereltien. De redaktie van et Drents letterkundig tiedschrift Roet is van doel en veraander dat tiedschrift in de loop van et jaor in een Nedersaksisch letterkundig tiedschrift. En dat is verschillende Drentse schrievers in ’t verkeerde keelsgat scheuten. Ze vienen de Nedersaksische ambities verwarpelik. Oold-redakteur Martin Koster het et over een kamikazeaktie en een starfhuuskonstruktie. Hi’j vragt Drentse schrievers om in aktie te kommen en neudigt ze uut veur een bi’jienkomst in Norg. Tot now an toe stonnen d’r behalven Drentse bi’jdregen ok altied al wel bi’jdregen in et Nederlaans in Roet. En d’r stonnen ok altied al wel verhaelen van Tonko Ufkes in et Westerkertiers in en verhaelen van Chris Canter die in de tael van Ni’jleusen schrift. Et is eins de bedoeling dat in et veurjaorsnommer van Roet bi’jdregen van een stokmennig Stellingwarver schrievers staon zullen. We moe’n mar ofwaachten hoe dit komt.


De Pleats

Plaetst op 3 meert 2023.
Onderstaonde foto wodde me toestuurd deur kammeraod Douwe. Dit moois hangt in Burgum en rechtsonder stao ik. Ik bin et echt, mar ik hiete gien Johannes. Now ja, toe dan mar. As et besien mar een naeme het. Op donderdag 20 april mag ik in De Pleats in Burgum verhaelen vertellen. Iederiene mag d’r henne en et begint aovens om kwat over achte. Kaorten van tien euro bin te bestellen via de website van De Pleats. Ik wor in et pergramme ankondigt as de ambassadeur van et Stellingwarfs. Misschien zie ‘k jim daor wel!


Belastingkladdeboel

Plaetst op 2 meert 2023.
Ik hebbe gister een groot diel van de dag besteded an de jaorlikse belastingkladdeboel. Dat is niet een favoriete liefhebberi’je van me. Ik hebbe alles keurig uutzocht en een hieleboel inkomsten, uutgaoven, onkosten, reiskosten en giften opteld. Vandemiddag he’k alles naor Joop van Administraosiekantoor Veenstra in Wolvege brocht. Now kan die mien angifte veur mekaander maeken en opsturen. Vandemorgen wa’k trouwens ok al in Wolvege veur fysio bi’j Marian. En dan nog even over de ammarillen. Et is now zeker da’k 8 van de 11 ammarillen weer in de bluui kriege. Van die achte he’k d’r drieje mit twie staelen. Dat is toch weer een geweldig goed risseltaot. Soms dan zit d’r een klein bollegien bi’j de grote bolle. Een jaormennig leden he’k zoe’n klein bollegien d’r bi’j weghaeld en oppot. En… die gaot van ’t jaor veur de eerste keer bluuien!

Sni’j- en iezelstorm

Plaetst op 1 meert 2023.
Ik hadde vannaacht een aangstanjaegende mar ok best wel mooie en lange droom. We zatten bi’j de sluus van Ni’jhooltpae an de Lende, daor a’k woonde, in een grote kelder mit poes Marja en zat eten en drinken. Butendeure stak een vreselike sni’j- en iezelstorm op. Doe dat vule laeter veurbi’j was, was de wereld veurgoed veraanderd. D’r weren mar weinig meensken overbleven. Wi’j weren op een gegeven ogenblik in wat vroeger Zweden was. In een husien op een oold vekaansiepark troffen we twie vrouwluden die oorspronkelik van de Zuudhollaanse eilanen kwammen. Doe was ik even wakker en doe ‘k weer sleup wa’k in de droom op et plak daor vroeger De Jouwer lag. We kregen daor haeverkoekies. De weinige meensken die daor nog woonden perbeerden haever te verbouwen. Ik hadde verlangst en kiek ok even in de Stellingwarven en Ni’jhooltpae om te zien as dat nog beston. Mar zoveer is et niet kommen, want ik scheut wakker en was weeromme in de Stellingwarven van vandaege-de-dag. Wat een wonderlike droom. Et zol wel haost een roman wodden kunnen. Et is te vernemen da’k gek bin op dit soort rampefilms. Dat et trouwens deur de klimaotveraandering hiel arg misgaon zal mit disse wereld liekt me niet onannemelik toe. We zullen oons leven now echt veraanderen moeten, wiwwe de boel nog een betien redden kunnen. Mar ik daenke dat et vandezoemer weer drok is op Schiphol en China bouwt d’r een flut kolecentraoles bi’j. De geleerden bin et d’r over iens dat d’r zeker ok weer een pandemie kommen zal. Dat zal dan vermoedelik de voegelgriep wezen. We hebben honderd miljoen kiepen in dit laand… Dat ja, we gooien oonze eigen glaezen in. Mar et duurt mien tied nog wel uut.

« Veurige bladziede   Volgende bladziede »