Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Verholen erfgoed in beeld

Plaetst op 27 meie 2024.

Vandemiddag he’k weer op ‘e fiets naor Marian in Wolvege west veur fysio. Ik hebbe al weer een hiele tied nogal last van zere spieren. Ik beginne wat een krakkemikkige man te wodden mit algedurig phpd.

Ik hebbe de beide boeken lezen die ‘k laestdaegs in Aalten kregen hebbe nao mien vertelderi’je in et HelenaHuus. Verholen erfgoed in beeld van Th. van Eyck en Leven in een onbeschrijflijk licht van Henk Heijnen. Ze gaon beide over de oolde Helenakarke die in et centrum staot en daor indertied een grafkelder in ontdekt is. Et aorige is in Verholen erfgoed dat de schriever iederiene an et woord kommen lat. De meensken die in de grafkelder begreven binnen, alderhaande aodellike meensken die op kestelen in de buurt woond hebben en… de oolde Helenakarke zels. Op die meniere is et een mooie en levendige beschrieving wodden.


Fietsen

Plaetst op 26 meie 2024.

Vandaege was et prachtig zoemerweer en he’k een fietstocht van 53 kilemeter maekt. Ik bin over Steggerde naor De Eese fietst en van daor naor Willemsoord, Stienwiekerwoold en Ooldemark. Ik was van doel en eet wat op et terras van de Driewegsluus, mar daor was et bastende drok. Doe bin ‘k mar bi’j de Lende langes naor Wolvege fietst en daor he’k op et terras van De Stoof een brotien keze en een brotien hamburger had mit wat drinken d’r bi’j. Vervolgens he’k nog even bi’j Jarmo keken in zien ni’je onderkommen an de Industrieweg. Et wark schöt daor mooi op. Hieronder nog een foto van gister. Zonder da’k et in de gaten hadde, het Saakje me op petret zet op ‘e diek in Peasens-Moddergat.


Mit Saakje op stap

Plaetst op 25 meie 2024.

Vandaege he’k mit Saakje op stap west en dan hej’ never a dull moment. Ik was vandemorgen om goed tien ure bi’j heur op ‘e Harkema. Ik hebbe daor eerst een peer koppies drinken had en we hebben bi’jpraot. Dat hewwe de hiele dag trouwens daon. We bin doe eerst naor museum ’t Fiskershûske in Moddergat west. Ik was d’r wel es een peer keer eerder west, mar et is altied aorig. Et bin in feite een stokmennig oolde viskershusies diej’ bekieken kunnen. Gruwelik was vanzels de vreselike ramp in meert 1883 doe 83 viskers verdronken en de viskersvloot vergong in een zwaore storm. Op ‘e diek staot een monement mit alle naemen: vaders, zeunen, breurs… Ooldere manluden, jongkerels, een joongien van 14…. D’r was doe een nationaole geldinzaemeling die 135.000 gulden opbrocht. De keuninklike femilie gaf ok een rejaole gift. We hebben bi’j et monement keken. Et was hoog waeter en we hebben daor een aende kuierd. We bin vervolgens naor Lauwersoge west. Daor hewwe eten in dat mooie resteraant dat een jaor of wat leden ofbraand is, mar now prachtig weer opbouwd is. Van daor uut hej’ een mooi uutzicht over de zee. De veerboot van Schiermonnikoge kwam d’r krek an. Over Zooltkaamp biwwe naor Houwerziel reden. Daor hewwe museum De Theefebriek bekeken. Ik was d’r ooit wel es mit mien moeder en heur kammeraodske Iebeltien west. We hebben een film bekeken over et plokken en maeken van thee op Sri Lanka, et vroeger Ceylon. In de tuun hewwe een glas darjeeling mit heerlik gebak had. Et glas thee kostte weerommerekend meer as 12 gulden. En doe zowwe op huus an, mar in Zooltkaamp overvul oons zoe’n vreselike regenbujje dawwe niet veerderrieden konnen. Dat was niet vertrouwd. We hebben waacht tot et weer dreuge wodde. Op ‘e Harkema he’k nog een bod lekkere soep een een plakkien bolle mit keze had. En doe was die mooie dag al weer veurbi’j. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Dit is museum ’t Fiskershûske.


Drokke dag

Plaetst op 24 meie 2024.

Et is al weer een drokke dag… Vandemorgen he’k op ‘e fiets naor Wolvege west. Bi’j de appeteek he’k een flut medesienen (400 tebletten) haeld en bi’j De Jong Optiek he’k mien ni’je zunnebrille ophaeld. Vandemiddag veurspelden ze regen, dat doe bin ‘k in de auto naor Et Vene west. Eerst naor de kpn-winkel. Ik kreeg al een weke iederkeer mailties van de kpn mit een anbieding. Ik mos argens op drokken, mar ik vertrouwe haost niks. Was dat gien nep/spam? Ik kriege ok iederkeer berichten van et Gerecht in België, da’k me daor verantwoorden moet. Dat is zeker spam, want ik hebbe in België bi’j mien weten nog nooit een misdaod pleegd. Mar de aorige vrouw in de kpn-winkel zee dat et gien spam was, dat ik hebbe een ni’j kontrakt ofsleuten en dat leverde me 42,50 euro op. Daor kan ‘k wel een keer van uut eten. Niet bi’j Jan Smink mar wel bi’j de Koepelbos. Vervolgens bin ‘k naor kapster Bertha gaon. Daor he’k eerst een bakkien thee en een beschuut mit erebeien had. Vervolgens het ze een ure wark had om me een betien toonber te maeken. Doe he’k een koppien gruuntesoep had, een uutsmieter en nog een koppien thee. Heerlik! Ik kan now vanaovend netties naor de eupening van een tentoonstelling en morgen za’k de hiele dag mit een vrouw op stap. Hoe laete as et dan wodt… Mit vrouwluden weej’ dat nooit.


Een revolutie ontrafeld

Plaetst op 23 meie 2024.

Gister he’k een fluttien erebeien kocht op ‘e mark in Wolvege en daor he’k gistermiddag votdaolik zes potten heerlike sjem van maekt. Ik hebbe now ongeveer veertig potties sjem in de veurraodkaaste staon. Die wat speert die wat het as hi’j de boel niet opvret! Ik bin vandemorgen even op ‘e fiets naor Berkoop west om bi’j de Schrieversronte wat boeken op te haelen veur de verkope. De perveensie Frieslaand wil de Schrieversronte en et Stellingwarfs allemachtig kotten op ‘e subsidie. Veur et Fries een flut extra miljoenen kriegen en de eigen taelminderheden in de onderwal helpen. Normbesef is bliekber een onbekend woord op et perveensiehuus in Liwwadden. Hier zit wel een kollum in.

Veur de staaropperaosies he’k et boek Een revolutie ontrafeld van Jacques Kuiper lezen. Politiek in Friesland 1795-1798. Een boek van 652 bladzieden. Ik hebbe niet alles sekuur lezen. Hoe dat in alderhaande grieteni’jen allemaole percies gaon is was me bi’jtieden wel goed. Et was een roezige tied mit een boel onderling gekilster en vechteri’je. Stadhoolder Willem V was naor Engelaand vlocht en we kwammen hier onder Fraanse invloed. Et volk daanste om de vri’jhiedsboom henne. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Daor kwam niet altied lieke vule van terechte. De Bataafse Rippebliek kwam en laeter et Keuninkriek Hollaand mit Lodewiek Napoleon as keuning, vervolgens wodden we hier een onderdiel van et Fraanse Keizerriek en in 1813 kwam de zeune van de stadhoolder as souverein vost en laeter keuning Willem I weeromme. In de jaoren 1795-1798 hadde iederiene zowat mit iederiene spul. De korrupte regenten mossen opkrassen, mar wat d’r veur in de plak kwam was niet altied vule beter. As et om de macht gaot… Ik hebbe in ieder geval lezen over et beroemde Kollumer Oproer en et gruwelike verrinneweren van de grafkelder en de greven van de Friese Nassaus. Et lood van de kisten wodde verpatst en de geraemten wodden op een hoop gooid. D’r wodde voetbald mit de schedel van Maria Louise (Marijke Mui). Zo gaot et verhael…  As meensken hielemaole gien rem meer hebben, gedregen ze heur minder as beesten. Dat het altied zo west en zal nooit veraanderen. Een droevige konklusie.


Boeken naor Hooltwoolde

Plaetst op 22 meie 2024.

Ik bin vandemorgen om half tiene (al weer) op ‘e fiets stapt. Ik hebbe wat boeken van mi’j naor Hooltwoolde brocht. Die bin daor te koop tiedens de tentoonstelling Wonderkamers in et Batavushusien, Heirweg 57. Daor is de galerie van Sigrid Hamelink. Behalven wark van Sigrid is d’r wark te zien van Ton Broekhuis, Mathilde Hemmes en Christiaan Kuitwaard. En d’r bin dus boeken van de dielnemende keunsteners en schrievers uut de streek te koop. Van mi’j liggen daor de boeken Naozoemerlaand en Et liek in de Lende. En ok nog de bundel Laandschop daor gedichten van mi’j in staon bi’j wark van verschillende keunsteners. De tentoonstelling wodt vri’jdagaovend eupend en daor za’k vanzels bi’j wezen. Et is van 25 meie t/m 23 juni, op vri’jdag, zaoterdag en zundag van 13.00 tot 17.00 ure. En op ofspraoke: 06-19308109. Ik hebbe een bakkien thee dronken bi’j Sigrid en Jelly en bin doe naor de mark in Wolvege gaon. Doe ‘k thuuskwam was d’r een berichien van De Jong, mien brilleman, mit de tiedinge da ‘k mien ni’je brille ophaelen kon. Dat ik bin nao et eten weer naor Wolvege fietst. Ik hebbe mien ni’je brille now op, mar wat moet dat wennen. Et is allemaole wat zweverig. Mien hassens moe’n dit in odder maeken, he’k begrepen. Mar aj’ now niet zovule hassens hebben…


Et waeter op

Plaetst op 21 meie 2024.

We hebben een lekkere dag op et waeter had. Et was vandemiddag 23 tot 24 graoden. Ideaol veur een boottocht. We bin vandemorgen deur Wartena naor Eernewoolde veerd en doe naor Grou. Via een aandere route biwwe vervolgens weer naor Eernewoolde gaon. Daor hewwe om goed twie ure eten op et terras van hotel Princenhof. We hebben ieder een stormbreker had. Zo hiet daor een twaelfuurtien. Een kop heerlike tuunkrudesoep, een plakkien bolle mit een kroket en een plakkien bolle mit een uutsmieter. Nao et eten biwwe weer in de richting van Wartena en Warstiens veerd. Et is om disse tied henne prachtig om al dat jonge goed te zien. Jonge enties en gaansies mit heur oolden. De oeverzwelvers weren d’r ok weer! Hieronder een foto die ‘k vandemorgen maekt hebbe. Disse husies an et waeter staon in Wartena vlakbi’j de brogge.


Pinkster-fietstochten

Plaetst op 20 meie 2024.

Ik hebbe tiedens de Pinksterdaegen twie fietstochten maekt. Gister een tochien van 45 kilemeter. Ik bin bi’j de Kuunder langesfietst naor de sluus onder Ni’jberkoop en doe over Berkoop, Buil en De Oosterstreek naor Noordwoolde. Daor he’k op et terras van resteraant Bliede een twaelfuurtien had. Een koppien champignonssoep, een plakkien bolle mit een uutsmieter en een frikandelle. Vervolgens he’k even bi’j Harry en Frans op heur terras in Het Bosmeer zeten te wiespraoten en ik hebbe d’r een peer bakkies drinken had. Doe ‘k weer thuus was he’k twiedehaans Stellingwarver boeken bi’j Klaas de Boer en de vrouw weghaeld. Ze weren van Klaas zien zuster uut Zwolle west en die wol d’r wel of. Ik wol ze graeg hebben. D’r weren ok exemplaoren van Een brogge van glas en Et geheim van de wiend bi’j. Ik geve ze vergees an meensken die ien van mien laeste twie boeken kopen.

Vandaege he’k een tochien van 41 kilemeter maekt. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus fietst en doe over de Scheenesluus naor de kleine uutspanning an de Helomavaort. Daor he’k een bakkien drinken en een brotien hamburger had. Ik bin over Ooldetriene, Sunnege en Wolvege weer op huus an fietst. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Et gaot disse drie peerden vermoedelik krek zoas et de mythologische Narcissus gaon is. Ze wo’n verliefd op heur eigen spiegelbeeld in et waeter. Op ‘e aachtergrond meule De Rietvink an de Scheene.

 


Extra dagboek: Braand

Plaetst op 20 meie 2024.

Dit is een vroeg en extra dagboekstokkien betreffende de braand van vannaacht, schieve tegenover me. Even nao middernaacht mo’k even van bedde en doe ‘k et gedien losdee, zag ik dat de vlammen hoge uut et dak sleugen van Binnenweg nommer 6. Ik hebbe begrepen dat de bewoner, Marcel, niet thuus was. D’r leek me drekt al gien redden meer an. Ik zag de eerste meensken de weg al opkommen, kon dus wel annemen dat 112 al beld was. Even laeter was de weg vol blauwe lochten. Wat een schrik. Ik hebbe de kleren antrokken, poes opsleuten, en bin doe de weg oplopen. Mit aandere buren hewwe staon te kieken. De braandweer hadde de hoge vlammen al rap doofd, mar iederkeer stak de braand de kop weer op. De braandweermannen stotten dakpannen van et dak. Daor zat dan weer vuur onder. Et was griezelig om te zien en et geluud te heuren van kepot springende ruten. Om half 3 bin ‘k weer op bedde gaon en vandemorgen zag et d’r zo uut. Zie de foto hieronder. De bedriefsauto van Marcel die d’r vannaacht nog ston, was vandemorgen vot. Wat een ramp. Ie zullen alles toch kwietraeken. Dat is verschrikkelik. Op 27 september 2018 was d’r braand op Binnenweg 8, pal tegenover me. Doe sleugen de vlammen niet uut et dak, mar deur de rookontwikkeling het de buurman van 78 die braand doe niet overleefd.


Stellingwervisch Nederduits

Plaetst op 19 meie 2024.

Ik hebbe gister een mooie dag in Aalten had. Ik bin eerst bi’j Jan en Diana west. Op et terras hewwe bi’jpraot en een lekkere lunch had: verschillende soorten bolties en gruunte- en tomatesoep. En doe biwwe naor et HelenaHuus kuierd. Daor moch ik vertellen veur een twintig meensken. Et huus is nuumd naor Helena van Konstantinopel, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. De huus-an-huus kraante Aalten Vooruit schreef over et themaweekaende Saksisch arfgoed dat in et HelenaHuus hullen wodde. Ik wodde ankondigd as schriever in et Stellingwervisch Nederduits. Ik vien dat vule mooier klinken as schriever in et Stellingwarfs. Ik wil dit dus graeg zo holen en in et vervolg overal zo ankondigd wodden! Stellingwarvisch Nederduuts. Jan en Diana weren d’r dus om naor me te luusteren, Leon en Raymond, Truus, Zwanie mit heur schoonzuster en ok nog nichten van Diana en buren. Et was hiel gezellig en et vertellen gong hatstikke goed. Dat vun ik zels temeensen. Ik hebbe me nargens ok mar ien keer verzind. Nao ofloop kreeg ik twie boeken kedo: Verholen erfgoed in beeld van Th. van Eijck en Leven in een onbeschrijflik licht van Henk Heijnen. Vervolgens he’k weer bi’j Jan en Diana eten. Heerlike salades! Ze hebben Jelle en mi’j uutneudigd om langes te kommen awwe de eerste weke van juli in Lochem in een husien zitten. Om kwat over zeuven bin ‘k daor weer in de auto stapt en percies twie uren laeter wa’k weer thuus. De ni’je auto het poerbest voldaon. Hieronder een foto die deur Diana maekt is. Ik bin hier drok an ’t vertellen.

De kommende woensdagaovend verzorg ik mit Douwe Kootstra een Fries-Stellingwarvisch Nederduuts literair pergramme in boekhaandel Binnert Overdiep in Et Vene. Wees welkom!


   Volgende bladziede »